چكيده:

 هدف از اين تحقيق تعيين اثر تحريك هيپوكسي ناشي از تمرين شديد درپاسخ هاي فيزيولوژيكي افزايش توليد اريتروپويتين بود.20 ورزشكار براي 3 دقيقه با بيشينه اكسيژن مصرفي تمرين كردند.اشباع اكسي هموگلوبين در 8 ورزشكار اندازه گيري و ارزيابي شد.غلظت اريتروپويتين سرم با استفاده از INCSTAR اندازه گيري شد و به طور معني داري9+- 28 درصد در 24 ساعت پس از تمرين در 11 شركت كننده اي كه اشباع اكسي هموگلوبين سرخرگي كمتر از 91 درصد داشتند،افزايش يافت.

پس از 96 ساعت تمرين،سطوح فيريتين كاهش و محتواي رتيكولوسيت افزايش داشت.تغيير معني داري در سطوح اريتروپويتين 8 ورزشكار تمرين نديده در گروه كنترل،ديده نشد.

سازش خوبي بين اشباع اكسي هموگلوبين سرخرگي ودرصد اشباع اكسي هموگلوبين تخميني مشاهده شد.تمرينات بيشينه كوتاه مدت ميتواند هيپوكسي را كم و سطوح اريتروپوتين را در افراد تمرين ديده  افزايش دهد.

كاهش سطوح هيپوكسي سرخرگي زير 91 درصد در طول تمرين نياز به افزايش سطوح اريتروپويتين سرم را ظاهر كرد.

هورمون اريتروپويتين اثر تحريكي قوي بر توليد سلول قرمز خون و هموگلوبين دارد اين موضوع بيان شده كه مكانيسم هايي كه سنتز اريتروپويتين را كم ميكنند،روي اكسيژن رساني و عملكرد استقامتي اثر گذارند. تحقيقات اثر تمرين را روي توليد اريتروپويتين ازمايش كردند واين ناتمام(بي نتيجه) مانده است.بيشتر گروهها تغييري در ميزان اريتروپويتين پس از يك تمرين بيشينه ي 30 تا 180 دقيقه اي‌،مشاهده نكردند.تنها يكي از گروههاي محققين افزايش اريتروپويتين را پس از 30 ساعت تمرين گزارش دادند. تنها گزارشاتي كه افزايش اريتروپويتين را بيان كرده اند مربوط به تمرينات زير بيشينه و بيشينه بوده است كه تحت شرايط هيپوكسي تمرين قرار گرفته اند.

استفاده از هيپوكسي نورموباريك و هيپوباريك نشان داد كه افزايش اوليد اريتروپويتين به شدت و مدت مواجهه با تحريكات هيپوكسي ارتباط دارد.سنجش ميزان اريتروپويتين سرم در شرايط پاتولوژيكي مانند كم خوني و بيماري هاي قلبي عروقي، رابطه بين اريتروپويتين و هيپوكسي را حمايت ميكند.

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در جمعه بیست و هفتم خرداد 1390 و ساعت 22:30 |

چكيده:

اين تحقيق هيپوكسي غالب تمرين و كاهش حجم پلاسما را به عنوان تعديل كننده هاي توليد EPO سرم مورد بررسي و آزمايش قرار داد.

5 ورزشكار براي 3 دقيقه با حداكثر بازده توان در 2 ارتفاع متفاوت دوچرخه سواري كردند. پنج تا از نمونه ها را با هيپوكسي نورموباريك مواجه كردند و حجم پلاسماي 7 تا از نمونه ها را كاهش دادند. و 8 نمونه هم به عنوان گروه كنترل سطوح EPO انتخاب شدند.

در طول تمرين و هيپوكسي، اشباع اكسي هموگلوبين كاهش معني داري يافت. در ادامة تمرين افزايش معني داري در سطوح EPO سرم مشاهده شد. كاهش حجم خون نيز منجر به افزايش EPO سرم شد.

با وجود درجات مشابه غيراشباع سرخرگي، فقط هيپوكسي ناشي از تمرين باعث افزايش EPO سرم مي شود. اين يافته ها نشان داد كه فاكتورهاي ديگري همانند هيپوكسي، براي تحريك توليد EPO مهم هستند.

كاهش حجم در غياب تمرين باعث افزايش EPO مي شود و اين با مشاهدات حاصل از پاسخ هاي تمرين قابل مقايسه است. پاسخ هاي افزايش هماتوكريت و EPO در نمونه هايي كه پلاسماي آنها فريز شده بود، بيان داشت كه حجم پلاسماي توليد EPO را تحريك مي كند.

دستورالعمل:

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در جمعه بیست و هفتم خرداد 1390 و ساعت 22:29 |

چكيده:

 هدف از اين تحقيق تعيين اثر تحريك هيپوكسي ناشي از تمرين شديد درپاسخ هاي فيزيولوژيكي افزايش توليد اريتروپويتين بود.20 ورزشكار براي 3 دقيقه با بيشينه اكسيژن مصرفي تمرين كردند.اشباع اكسي هموگلوبين در 8 ورزشكار اندازه گيري و ارزيابي شد.غلظت اريتروپويتين سرم با استفاده از INCSTAR اندازه گيري شد و به طور معني داري9+- 28 درصد در 24 ساعت پس از تمرين در 11 شركت كننده اي كه اشباع اكسي هموگلوبين سرخرگي كمتر از 91 درصد داشتند،افزايش يافت.

پس از 96 ساعت تمرين،سطوح فيريتين كاهش و محتواي رتيكولوسيت افزايش داشت.تغيير معني داري در سطوح اريتروپويتين 8 ورزشكار تمرين نديده در گروه كنترل،ديده نشد.

سازش خوبي بين اشباع اكسي هموگلوبين سرخرگي ودرصد اشباع اكسي هموگلوبين تخميني مشاهده شد.تمرينات بيشينه كوتاه مدت ميتواند هيپوكسي را كم و سطوح اريتروپوتين را در افراد تمرين ديده  افزايش دهد.

كاهش سطوح هيپوكسي سرخرگي زير 91 درصد در طول تمرين نياز به افزايش سطوح اريتروپويتين سرم را ظاهر كرد.

هورمون اريتروپويتين اثر تحريكي قوي بر توليد سلول قرمز خون و هموگلوبين دارد اين موضوع بيان شده كه مكانيسم هايي كه سنتز اريتروپويتين را كم ميكنند،روي اكسيژن رساني و عملكرد استقامتي اثر گذارند. تحقيقات اثر تمرين را روي توليد اريتروپويتين ازمايش كردند واين ناتمام(بي نتيجه) مانده است.بيشتر گروهها تغييري در ميزان اريتروپويتين پس از يك تمرين بيشينه ي 30 تا 180 دقيقه اي‌،مشاهده نكردند.تنها يكي از گروههاي محققين افزايش اريتروپويتين را پس از 30 ساعت تمرين گزارش دادند. تنها گزارشاتي كه افزايش اريتروپويتين را بيان كرده اند مربوط به تمرينات زير بيشينه و بيشينه بوده است كه تحت شرايط هيپوكسي تمرين قرار گرفته اند.

استفاده از هيپوكسي نورموباريك و هيپوباريك نشان داد كه افزايش اوليد اريتروپويتين به شدت و مدت مواجهه با تحريكات هيپوكسي ارتباط دارد.سنجش ميزان اريتروپويتين سرم در شرايط پاتولوژيكي مانند كم خوني و بيماري هاي قلبي عروقي، رابطه بين اريتروپويتين و هيپوكسي را حمايت ميكند.

در افرادي كه ظرفيت هوازي بالايي در تمرينات خيلي شديد دارند،بارگيري ناقص هموگلوبين با اكسيژن ديده شده و اشباع هموگلوبين  به زير 91 درصد سقوط ميكند .چنانچه اشباع هموگلوبين سقوط كند، اكسيژن رساني به خطر مي افتد.

به هر حال توزيع epo سرم و اشباع هموگلوبين سرخرگي كم است و اثر هيپوكسي ناشي از تمرين بر توليد epo قبلا ازمايش نشده است.

اگر اكسيژن رساني هنگام هيپوكسي تمرين به خطر افتد،ممكن است يك سري تحريكات فيزيولوژيكي براي سازگاري سيستم حمل اكسيژن توليد شود و غلظت epo افزايش يابد.

اندازه گیری مستقیم گازهای خونی شریانی یک تکنیک تهاجمی است که به منابع تخصیص داده شده نیازمند است وبرای مطالعات وسیع ، یابعنوان یک ابزار تست با قاعده در مورد ورزشکاران مناسب نیست .اکسیمترهای پالس یک متد غیر هجومی برآورد اکسی هموگلوبین اشباع فراهم می آورد وهنوز تأثیر اکسیمتری پالس در طی تمرینات در مقابل اندازه گیری مستقیم اکسی هموگلوبین شریانی اشباع برقرار وثابت است .اکسیمتر پالس Nellcor N200  بطور وسیعی در زمینه های کلینیکی مورد استفاده قرار می گیرد ودستاوردهای متعددی که ممکن ایت نتایجی نتایجی راکه تحت شرایط حرکتهای مصنوعی رخ می دهد را افزایش دهد .هیچ گزارش قبلی راجع به اعتبار این وسیله در مدت تمریناتی که قصد انجام آن است موجود نیست .

فرض این مطالعات این بود :

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در جمعه بیست و هفتم خرداد 1390 و ساعت 22:27 |

مقدمه                                                                    
بافت چربی، به غیر از ذخیرۀ لیپیدها، نقش فعالی در هموستاز متابولیکی طبیعی و پیشرفت و توسعه بسیاری از بیماری ها مانند دیابت نوع 2، چربی بالا و اترواسکلروز دارد. این نقش ها به واسطۀ ادیپوسیتوکین ها که مواد مترشحه از بافت چربی هستند، انجام می گیرد. ادیپوسیتوکین ها شامل تومورنکروزآلفا (TNF-α )، لپتین، رزیستین، ادیپونکتین یا ویسفاتین هستند. ادیپوسیتوکین ها با شیوه های اتوکرین، پاراکرین و اندوکرین وارد عمل می شوند. به غیر از ادیپونکتین، اکثر این مواد با میزان BMI ، به طور مستقیم مرتبط هستند(6). لپتین یکی از این هورمون هاست که، در وضعیت طبیعی یک تنظیم کننده مهم هموستاز انرزی است؛ اما چنانچه با مقادیر غیر طبیعی در خون ظاهر شود مشکلات سلامتی زیادی را به همراه خواهد داشت( 7). در این مقاله ابتدا به بازنگری چاقی ، مکانیزم ارتباط آن با بیماری ها و نقش لپتین می پردازیم، سپس برخی از شیوه های درمانی را با تاکید بر ورزش، مورد بررسی قرار می دهیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 و ساعت 23:54 |
استرس، بیماری‌های مفصلی و بسیاری از بیماری‌های دیگر نیز از جمله عوارض پشت‌میزنشینی به شمار می‌روند اما اگر به خاطر شغل و حرفه‌تان مجبورید ساعات زیادی از روز را پشت میز کار بگذرانید، توصیه محققان به شما این است که با رعایت ۱۰ نکته زیر، بیشتر به فکر سلامتی‌تان باشید و جلوی بیماری‌های ناشی از پشت‌میزنشینی را بگیرید:

برای خواندن مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 و ساعت 23:54 |

- شکر سیستم ایمنی بدن را از کار می اندازد. پس از هر بار مصرف محصولات شکردار گلبولهای سفید بدن (نوتروفیلها) از کار می افتند و تا ۲ الی ۵ ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ویروس یا باکتری خواهد بود. طبق تحقیقات پس از هر بار خوردن چیزی شیرین سیستم ایمنی بدن تا ۷۵٪ کارایی خود را از دست می دهد و این دقیقا بهترین زمان برای فعال شدن میکروبها و ویروسها است.

۲-شکر تعادل مواد معدنی بدن را بر هم می ریزد. چرا ؟ شکر ماده ای است فاقد ویتامین- فاقد مواد معدنی و فاقد فیبر. شکر ماده ای زائد است که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نیست از این رو برای اینکه ساختار ملکولی شکر شکسته شود بدن مجبور است از مواد معدنی محلول در بدن مصرف کند تا بتواند شکر را هضم کند . در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم- منیزیوم و پتاسیم و سدیم و...بر هم می ریزد.

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 و ساعت 23:53 |

مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی اثر 6 هفته تمرینات تعادلی با استفاده از تخته تعادل بر تقویت حس عمقی در دختران بسکتبالیست 18 تا 25 ساله تیم های باشگاهی اهوازبود. تعادل ، يك بخش مهم درتمام فعاليتهاي روزمره و نيز بخش عمده‌اي در مهارتهاي ورزشي مي‌باشد زيرا بدون وجود يك پايه و مبناي با ثبات اجراي موفق يك عملكرد ورزشي مقدور نيست ، بخصوص در رشتۀ پربرخوردی مثل بسکتبال كه به تعادل نياز دارد.یکی از مؤثرترین سیستمهای حفظ تعادل بدن که میتواند تحت تأثیر تمرین قرار گیرد حس عمقی است. حس عمقي باگيرنده‌هايي چون دوك عضلاني واندامك گلژي ـ تاندوني ، مي‌تواند اطلاعات بسيار مهمي را در مورد طول عضله و نيروي وارد شده بر عضله و تاندون و تغيير وضعيت بدن در فضا ، براي مراكز كنترل حركتي بدن فراهم كند و در صورت لزوم مكانيسم‌هاي خاصي را بكار اندازد تا از آسيب پیشگری كند.از جمله تمریناتی که بر تقویت حس عمقی مؤثراند تمرینات تعادلی هستند؛همانطور که محققانی همچون امری(2005)،دانشجویان تربیت بدنی و کواکس(2004)،بازیکنان اسکیت نمایشی و مایر(2006)،دختران ورزشکار دبیرستانی را تحت تمرینات تعادلی قرار دادند و بهبود ثبات را در آنها مشاهده کردند.

 

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 و ساعت 23:52 |

خلاصه:

تمرين سنگين تأثيرات موقتي و پايداري بر سيستم ايمني مي گذارد. در وضعيت استراحت سيستم ايمني در ورزشكاران و غير ورزشكاران بيشتر مشابه است نسبت به زمانيكه فعاليت سلولهاي NK را ناديده بگيريم كه در ورزشكاران بیشترند, بسياري از تركيبات سيستم جدا از تغييرات گوناگوني را در پاسخ به ورزش سنگين و طولاني مدت در زمان (پنجره باز) ايمني آسيب ديده كه ممكن است 3 تا 72 ساعت طول بكشد بسته به توانايي ايمني) ويروس و باكتري مي تواند يكي جايگاهي پيدا كرده و خطرات عفونت را افزايش مي دهد. علائم عفونت وقتي بيشتر مي شوند كه ديگر عوامل مرتبط با ايمني ظاهر شود كه اينها شامل در معرض پاتوژن قرار گرفتن در زمان سفر, كمبود خواب و اوضاع بر رواني و سوء تغذيه.

واژه هاي كليدي

ايمني اكتسابي, ورزشكار, عملكرد ايمني, عفونت, سلولهاي كشنده طبيعي

 

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 و ساعت 23:49 |

عنوان این تز

پاسخ گلسیرین به کربوهیدرات قابل هضم سریع و آهسته در افراد با آمادگی هوازی زیاد و کم.

 

 

از

آدام.سی.جکسون

 

تایید شده برای

مدرسه علوم ورزشی و تفریحی

و دانشکده خدمات بهداشتی و انسانی بوسیله

 

 

 

Michael R. Kushnick

استادیار علوم ورزشی و تفریحی

Gary S. Neiman

رئیس دانشکده خدمات بهداشتی و انسانی

 

چکیده

آدام جکسون(دانشجوی فوق لیسانس)، نوامبر 2007،محقق فیزیولوژی ورزشی

پاسخ گلسیرینی به کربوهیدرات قابل هضم سریع و آهسته در افراد با آمادگی هوازی زیاد و کم.(87برگ)

راهنمای تز:میکائیل ر.کوشنیک

هدف این تحقیق تعیین کردن پاسخ گلایسمیک به کربوهیدرات قابل هضم سریع و آهسته در افراد با آمادگی هوازی زیاد و کم می باشد. مقدار  شاخص گلایسمیک(GI) برای هر دو کربوهیدرات جدید(قابل هضم سریع و آهسته) برای افراد با آمادگی هوازی بالا(6n=)و پایین(6n=) اندازه گیری شد . روی هم رفته، مقدار(GI) برای کربوهیدرات سریع(16.02±76.44) و برای کربوهیدرات آهسته (17±48.96) بود. مابین افراد با آمادگی بالا و پایین (GI)  اختلاف معنی داری داشت، کربوهیدرات با قابلیت هضم سریع حدود (16.5±86.71)و (7.72±66.17) و کربوهیدرات با قابلیت هضم آهسته (8.5±59.13)و (18.38±38.79) ، به ترتیب برای افراد با آمادگی هوازی کم و بالا بدست آمد. پاسخ های گلایسمیک بطور معنی داری در میان آزمایشات متفاوت بود(گلوکز ، کربوهیدرات سریع و آهسته، p=/0001). پاسخ های گلایسمیک برای کربوهیدرات جدید(کربوهیدرات سریع و آهسته) به سطوح آمادگی هوازی افراد جوان سالم وابسته بود.

تایید شده:

Michael R. Kushnick

استادیار علوم ورزشی و تفریحی

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 و ساعت 23:45 |
کسب مقام دوم استانی (آذربایجانشرقی) مسابقات تنیس روی میز توسط فرهنگیان منطقه صوفیان را به ایشان و خانواده های محترم و مردم عزیز و ورزش دوست صوفیان تبریک می گوییم.

اعضای تیم : آقایان بهمنی - احمدی - استبصاری و الفت . به مربی گری : قادر فروزش

+ نوشته شده توسط فروزش- قادر در چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 و ساعت 23:41 |